Δευτέρα, 09. Μαΐου 2016
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 

 

Προγράμματα Γεωργικής ανάπτυξης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας 

  

Η υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζέλη

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με ανακοίνωσή του προσκάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, και συγκεκριμένα στα εξής επί μέρους προγράμματα: α) Μέτρο 311 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, του Προγράατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του Μέτρου  ανέρχεται σε 203.555.184 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 75.564.774 ΕΥΡΩ είναι η συετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης, β) Μέτρο 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, του Προγράατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του Μέτρου ανέρχεται σε 173.731.886 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 64.748.134 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης και γ) Μέτρο 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του ανέρχεται σε 387.181.971 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 143.884.743 είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Αναλυτικότερα, εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

Πρώτη πρόσκληση:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 311 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, του Προγράατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του Μέτρου  ανέρχεται σε 203.555.184 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 75.564.774 ΕΥΡΩ είναι η συετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη είωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

 Στο έτρο εντάσσονται:

1. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκετάλλευση κατά κύρια ή ερική απασχόληση.

2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.

3. Ειδικότερα στο πλαίσιο του ποσού που αφορά δηόσια δαπάνη 42.300.000 € το οποίο διατίθεται ε την παρούσα πρόσκληση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος έτρου είναι όσοι έχουν ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώατα προερχόενα από τον καπνό.  

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε υποδοές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισοί), το συνολικό κόστος αυτών ανά επένδυση θα ανέρχεται έχρι 600.000 € και ε δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Το συνολικό κόστος ανά επένδυση για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται έχρι 300.000 €. 

Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60%.  

Οι Περιοχές Παρέβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήος Αλυζίας

2. ∆ήος Αφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Απελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Απελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήος Αστακού

6. ∆ήος Θέρου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήος Ινάχου

8. ∆ήος Πάλαιρου

9. ∆ήος Μεδεώνος

10. ∆ήος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήος Παρακαπυλίων

14. ∆ήος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόορης)

15. ∆ήος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήος Φυτειών 

Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 .. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.

Δεύτερη πρόσκληση:

 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, του Προγράατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του Μέτρου ανέρχεται σε 173.731.886 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 64.748.134 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Στο Μέτρο εντάσσονται Φυσικά ή νοικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ ικρών επιχειρήσεων σύφωνα ε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου και το ανώτατο κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 €.

 Στην κατηγορία ενέργειας ∆ικτύωση οοειδών ή συπληρωατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιης άζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέβασης του έτρου στην ίδια περιφέρεια και το ανώτατο κόστος για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.

 Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60%

 Οι Περιοχές Παρέβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήος Αλυζίας

2. ∆ήος Αφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Απελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Απελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήος Αστακού

6. ∆ήος Θέρου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήος Ινάχου

8. ∆ήος Πάλαιρου

9. ∆ήος Μεδεώνος

10. ∆ήος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήος Παρακαπυλίων

14. ∆ήος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόορης)

15. ∆ήος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήος Φυτειών

 Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 .. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.         

Τρίτη πρόσκληση: 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μέτρο 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισός του ανέρχεται σε 387.181.971 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 143.884.743 είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Στο Μέτρο εντάσσονται παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ ικρές επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και αφορούν τουριστικές δραστηριότητες,  με δικαιούχους φυσικά ή νοικά πρόσωπα, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ποσοστό Ενίσχυσης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε ποσοστό 60% και το συνολικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται στα 600.000 Ευρώ και έως 40 κλίνες για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν υποδοές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, εκσυγχρονισοί), ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισοί επιχειρήσεων) το συνολικό ύψος θα ανέρχεται έχρι 300.000 Ευρώ.

 

Οι  Περιοχές Παρέβασης για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι ακόλουθες:

1. ∆ήος Αλυζίας

2. ∆ήος Αφιλοχίας (μόνο τα ∆.∆. Απελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)

3. ∆ήος Ανακτορίου ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης)

4. ∆ήος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Απελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου)

5. ∆ήος Αστακού

6. ∆ήος Θέρου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων)

7. ∆ήος Ινάχου

8. ∆ήος Πάλαιρου

9. ∆ήος Μεδεώνος

10. ∆ήος Μενιδίου (μόνο το ∆.∆. Φλωριάδας)

11. ∆ήος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας)

12. ∆ήος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας)

13. ∆ήος Παρακαπυλίων

14. ∆ήος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόορης)

15. ∆ήος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης)

16. ∆ήος Στράτου (μόνο το ∆.∆. Καστράκι)

17. ∆ήος Φυτειών

 Η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 15η  Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 .. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2641074600 τους κ. Κωνσταντίνο Καρρά και Λάμπρο Σαμαρτζή ή μπορούν να επισκεφτούν το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο, 2ος Όροφος.

 

 

 

12-08-2010

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Τραγικό τροχαίο στο Μεσολόγγι

Πλαστά ευρώ στο Αγρίνιο

Οι φίλοι του σιδηροδρόμου κατά του ποδηλατοδρόμου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης στα Δύο Ρέμματα

Αγρινιώτες προωθούν Αλβανούς λαθρομετανάστες;

Ένα κάστρο γεμάτο νότες ελληνικές

Εκδηλώσεις μνήμης στα Καλύβια

"ΙΠΠΕΙΣ" του Αριστοφάνη στο Αγρίνιο και στις Οινιάδες

Εγκατέλειψαν βρέφη

Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δοκίμι

Νέο προεδρείο στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας 

Μέτρα δασοπροστασίας στην Αιτωλοακαρνανία

Υποθαλάσσια θα γίνει η ζεύξη της Λευκάδας με την Ιόνια οδό

Δωρεά του ακινήτου που στεγάζει το 10ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Το δεύτερο 'Daily Camp' διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου

Αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό όμιλο Αγρινίου

Εκ νέου ο Άρειος Πάγος υπέρ της ίδρυσης νέων Εφετείων 

Ο Όμιλος φίλων σιδηροδρόμου Δυτικής Στερεάς Χαρίλαος Τρικούπης κατηγορεί τους πολιτικούς

Μέχρι 31/8 οι μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

Θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου

Το 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα

Συνέδριο στα Παρακαμπύλια

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Αγρινίου 2007-2010.

Το πρόγραμμα JESSICA στην υπηρεσία των στόχων του Δήμου Αγρινίου

Αισιοδοξία για την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου Αγρινίου

Ψηφίστηκε στο δημοτικού συμβούλιο η σύναψη δανείου για το κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος

Επέστρεψε ο Καρμαλίκης στον Παναιτωλικό

Αποτράπηκε μόλυνση του Αμβρακικού

Παρουσίαση βιβλίου στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου

Αγρίνιο: Πολεοδομική εξέλιξη από την αναδημιουργία στην ακμή του Μεσοπολέμου (1830-1940)

"MAZZO AND THE ZOO the musical": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

"Caveman": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

"Ομήρου Οδύσσεια": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

"Ο έμπορος της Βενετίας": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

"Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

Ημερίδα για την Ευρώπη στο Αγρίνιο

"Γιορτές του Καλοκαιριού": Θεατρικές παραστάσεις στο Αγρίνιο

Η επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού θα προχωρήσει άμεσα

Μελέτη για το σπήλαιο Κονοπίνας

Εγκρίθηκε πρόγραμμα ανάπτυξης του Αμβρακικού

Μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητος στην Αιτωλοακαρνανία

"Λιωμένο βούτυρο": Θεατρική παράσταση στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Επιμορφωτικό σεμινάριο των νηπιαγωγών Αιτωλοακαρνανίας

Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

 Πως διαμορφώνεται ο Δήμος Αγρινίου με το σχέδιο "Καλλικράτης"

Με επιτυχία τελείωσε το πρώτο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου

Έργο ύψιστης περιβαλλοντικής αξίας ο Χ.Υ.Τ.Α. Λεπενούς

Έργα βελτίωσης οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός

Συναυλία της νεανικής μπάντας κρουστών στο Αγρίνιο

Το θέμα του σιδηροδρόμου Αγρινίου – Κρυονερίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έντονες συνεδριάσεις της ΤΕΔΚ στο Αγρίνιο και την Αμφιλοχία για το σχέδιο "Καλλικράτης"

Προτάσεις για αξιοποίηση του αεροδρομίου Αγρινίου

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο η υπόθεση Αχελώου

Εγκαινιάζεται η λειτουργία του νέου Σταθμού του ΚΤΕΛ στο Αγρίνιο

Στο επιμελητήριο  Αιτωλοακαρνανίας πολυσυνέδριο Ανάπτυξης με θέμα τον Καλλικράτη

Ιδρύεται επί τέλους το Εφετείο στο Αγρίνιο

Δημοπρατείται η αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου στην αερογέφυρα

Δήμαρχος Αγρινίου: "Λιγότερες Γιορτές το καλοκαίρι"

Επισπεύδονται οι διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης στο Πλατυγιάλι Αστακού

Μελέτη για την συντήρηση των αρχαίων θεάτρων της Αιτωλοακαρνανίας

Στο Δήμο Αγρινίου το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας

Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας ζητεί ο Δήμος Αγρινίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 

Αιτωλοακαρνάνες εικαστικοί: Βασίλης Παπασάϊκας

Έκθεση Αγιογραφίας της Γεωργίας Βουλδή - Καραφέρη

Εκδήλωση από το Σύλλογο Δασκάλων  Αγρινίου - Θέρμου για την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση

Δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για τις μεταφορές

Τραγικές αυτοκτονίες στην Καμαρούλα Αγρινίου

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αγρινίου επισημαίνουν προβλήματα και παραλείψεις

Αθλητικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Μιχάλη Κούση

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής της οδικής σύνδεσης Αμβρακίας-Ακτίου

Αξιοποιείται το κληροδότημα Κων/νου Μούτσου

Εμπλουτίζονται με χέλια τα νερά της Αιτωλοακαρνανίας

Η πολιτική και οι πολιτικοί των νομών Αιτωλοακαρναναίας και Ευρυτανίας

Ελπίδες για μεγάλη επένδυση Αραβικών κεφαλαίων στην περιοχή Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

Τελικά τρία τμήματα για το Πανεπιστήμιο Αγρινίου

Ελεγχόμενη στάθμευση αυτοκινήτων στο κέντρο του Αγρινίου

Ανδρέας Μακρυπίδης: Φωτοβολταϊκά στους καπνοπαραγωγούς

Κόντρα Δήμου Αγρινίου και Υπουργού Παιδείας για το Πανεπιστήμιο

Συνάντηση Δημάρχου Αγρινίου και Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ημερίδα για την ανάδειξη του Κάστρου της Βόνιτσας

Την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης του Αγρινίου συζήτησε ο Δήμαρχος με τον Μανώλη Πατεράκη

Tιμητική εκδήλωση για τους απερχόμενους Δασκάλους -   Νηπιαγωγούς από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου

Επισκευές ανανέωσαν τα Παπαστράτεια εκπαιδευτήρια του Αγρινίου

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές