ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 Όπως προκύπτει από το κείμενο (νομοθετική πράξη) της νεοσύστατης Γερουσίας Δυτικής Ελλάδος, που καταχωρείται δίπλα, λαμβάνεται πρόνοια για την επίλυση επειγουσών υποθέσεων, δικαστικής φύσεως, "κριτηριακών υποθέσεων" όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται, και δη πάσης φύσεως υποθέσεων από ένα δικαστήριο που έχει ένα γραμματέα, τον αρχιγραμματικό της Γερουσίας, τον Ν. Λουριώτη, ο οποίος μάλιστα  συνέτασσε και την εφημερίδα "Αχελώος".

 Εύλογη η αξίωση να συντάσσονται γραπτώς οι αγωγές. Αλλά και ταχύτατη η απονομή της δικαιοσύνης, αφού την επόμενη της εκδικάσεώς τους εκδίδονταν οι αποφάσεις. Το δικαστήριο συνεδρίαζε κάθε Κυριακή και δικαστές ήσαν οι ίδιοι οι γερουσιαστές (πλήρης σύγχυση της εκτελεστικής με την δικαστική εξουσία". Στις άλλες μέρες, πλήν της Κυριακής, η Γερουσία προφανώς είχε σπουδαιότερα καθήκοντα.


Πρωτεύουσα...

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από έδρα του πρώτου δικαστηρίου το Βραχώρι ήταν και  η πρώτη πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Πράγματι, με το διάταγμα της αντιβασιλείας του Όθωνος της 3-15 Απριλίου 1833 "περί διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς του", ιδρύεται ο νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας με έδρα το Βραχώρι και με πρώτο νομάρχη τον Αναγνώστη Μοναρχίδη. Λίγους μήνες αργότερα βέβαια, την 22-9-1833, με νεότερο διάταγμα η έδρα του νομού μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

 

 

 

Μνήμες και αναδρομές: 

Το πρώτο δικαστήριο στο Βραχώρι

      Η Γερουσία της Δυτικής Ελλάδος ήταν το 1822 η νόμιμη Ελληνική Διοίκηση στην Επαναστατημένη Ελλάδα που συστήθηκε και εγκαταστάθηκε στο Βραχώρι μετά την απελευθέρωσή του την 11-6-1821. Μια από τις πρώτες πράξεις της ήταν η παρακάτω με την οποία συστήνεται προσωρινό Δικαστήριο ("κριτήριο") προς επίλυση όλων των διαφορών. Το δικαστήριο έδρευε στο Βραχώρι και είχε  ως γραμματέα τον αρχιγραμματικό της Επικρατείας N. Λουριώτη.  Το ακριβές κείμενο (με την ορθογραφία του) της ιδρυτικής πράξεως του δικαστηρίου εκείνου καταχωρούμε αμέσως κατωτέρω. Έχει πολλαπλό ενδιαφέρον.

Διοίκησις Προσωρινή

Ή Γερουσία της Δυτικής Ελλάδος  

Δηλοποιεί

     Δια να λήπουν αι καταχρήσεις των διαδικασιών των φιλονικημάτων και των λογοτριβών, και δια να γίνη αρχή τάξεως οποσούν ευμεθόδου των κριτηριακών υποθέσεων έως ότου να εκδοθή τακτική διαταγή περί κριτηρίων

Διορίζονται τα ακόλουθα

  • Αον Ή Γερουσία δέχτηκε τα παράπονα κάθε υποκειμένου της επικρατείας της Δυτικής Ελλάδος μίαν ήμέραν την κάθε εβδομάδαν και όχι περισσότερον δια το να μην συγχωρούσι αί κατεπίγουσαι του πολέμου ανάγκαι.

  • Βον Τοιαύτη ήμερα διορίζεται η Κυριακή κάθε έβδομάδος αρχινώντας από την ερχομένην Κυριακήν την 5 του Μαρτίου.

  • Γον Οι παραπονεμένοι θέλει αναφέρουσι εγγράφως τα ζητήματά των και όχι δια στόματος.

  • Δον Τας αναφοράς προσωρινώς θέλει τας δέχητε ο αρχιγραμματικός της Γερουσίας από τας οκτώ ώρας μετά το γεύμα έως τας ένδεκα, πρωτήτερα, ή υστερότερα δεν μπορεί να δεχθή.

  • Εον δεν είναι ολοτελώς δεκταί αι δια λόγου αγωγαί προς την Γερουσίαν

  • ΣΤον κάθε αναφορά παρρησιασθείσα τακτικώς κατά τα άνωθεν άρθρα θέλει εξετάζεται και την δευτέρα θέλει δίδετε ή απόκρησις.

Το παρόν θέλει κοινοποιηθή δια να το μάθωμεν όλοι

Εκ του παλατίου τη 24 φευρουαρίου  1822 εν Βραχωρίω

Δια τον εκλαμπρότατον πρόεδρον

Γεώργιος Πραΐδης

Πάνος Γαλάνης

Χρητάκης Στάϊκος

Αναγνώστης Καραγιάννης

Αντώνιος Αναστασίου

Ιωάννης Τρικούπης

Μήτζος Φραγγούλης

Ο αρχιγραμματικός της επικρατείας

Ν. Λουριώτης

Η παρούσα δηλοποίησις είναι ίσον  απαράλακτον  από το καθολικόν

ο αρχιγραμματικός της Επικρατείας

Ν. Λουριώτης

ΜΝΗΜΕΣ:

 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές