ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 Όπως προκύπτει από το κείμενο (νομοθετική πράξη) της νεοσύστατης Γερουσίας Δυτικής Ελλάδος, που καταχωρείται δίπλα, λαμβάνεται πρόνοια για την επίλυση επειγουσών υποθέσεων, δικαστικής φύσεως, "κριτηριακών υποθέσεων" όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται, και δη πάσης φύσεως υποθέσεων από ένα δικαστήριο που έχει ένα γραμματέα, τον αρχιγραμματικό της Γερουσίας, τον Ν. Λουριώτη, ο οποίος μάλιστα  συνέτασσε και την εφημερίδα "Αχελώος".

 Εύλογη η αξίωση να συντάσσονται γραπτώς οι αγωγές. Αλλά και ταχύτατη η απονομή της δικαιοσύνης, αφού την επόμενη της εκδικάσεώς τους εκδίδονταν οι αποφάσεις. Το δικαστήριο συνεδρίαζε κάθε Κυριακή και δικαστές ήσαν οι ίδιοι οι γερουσιαστές (πλήρης σύγχυση της εκτελεστικής με την δικαστική εξουσία". Στις άλλες μέρες, πλήν της Κυριακής, η Γερουσία προφανώς είχε σπουδαιότερα καθήκοντα.


Πρωτεύουσα...

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από έδρα του πρώτου δικαστηρίου το Βραχώρι ήταν και  η πρώτη πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Πράγματι, με το διάταγμα της αντιβασιλείας του Όθωνος της 3-15 Απριλίου 1833 "περί διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς του", ιδρύεται ο νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας με έδρα το Βραχώρι και με πρώτο νομάρχη τον Αναγνώστη Μοναρχίδη. Λίγους μήνες αργότερα βέβαια, την 22-9-1833, με νεότερο διάταγμα η έδρα του νομού μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

 

 

 

Μνήμες και αναδρομές: 

Το πρώτο δικαστήριο στο Βραχώρι

      Η Γερουσία της Δυτικής Ελλάδος ήταν το 1822 η νόμιμη Ελληνική Διοίκηση στην Επαναστατημένη Ελλάδα που συστήθηκε και εγκαταστάθηκε στο Βραχώρι μετά την απελευθέρωσή του την 11-6-1821. Μια από τις πρώτες πράξεις της ήταν η παρακάτω με την οποία συστήνεται προσωρινό Δικαστήριο ("κριτήριο") προς επίλυση όλων των διαφορών. Το δικαστήριο έδρευε στο Βραχώρι και είχε  ως γραμματέα τον αρχιγραμματικό της Επικρατείας N. Λουριώτη.  Το ακριβές κείμενο (με την ορθογραφία του) της ιδρυτικής πράξεως του δικαστηρίου εκείνου καταχωρούμε αμέσως κατωτέρω. Έχει πολλαπλό ενδιαφέρον.

Διοίκησις Προσωρινή

Ή Γερουσία της Δυτικής Ελλάδος  

Δηλοποιεί

     Δια να λήπουν αι καταχρήσεις των διαδικασιών των φιλονικημάτων και των λογοτριβών, και δια να γίνη αρχή τάξεως οποσούν ευμεθόδου των κριτηριακών υποθέσεων έως ότου να εκδοθή τακτική διαταγή περί κριτηρίων

Διορίζονται τα ακόλουθα

  • Αον Ή Γερουσία δέχτηκε τα παράπονα κάθε υποκειμένου της επικρατείας της Δυτικής Ελλάδος μίαν ήμέραν την κάθε εβδομάδαν και όχι περισσότερον δια το να μην συγχωρούσι αί κατεπίγουσαι του πολέμου ανάγκαι.

  • Βον Τοιαύτη ήμερα διορίζεται η Κυριακή κάθε έβδομάδος αρχινώντας από την ερχομένην Κυριακήν την 5 του Μαρτίου.

  • Γον Οι παραπονεμένοι θέλει αναφέρουσι εγγράφως τα ζητήματά των και όχι δια στόματος.

  • Δον Τας αναφοράς προσωρινώς θέλει τας δέχητε ο αρχιγραμματικός της Γερουσίας από τας οκτώ ώρας μετά το γεύμα έως τας ένδεκα, πρωτήτερα, ή υστερότερα δεν μπορεί να δεχθή.

  • Εον δεν είναι ολοτελώς δεκταί αι δια λόγου αγωγαί προς την Γερουσίαν

  • ΣΤον κάθε αναφορά παρρησιασθείσα τακτικώς κατά τα άνωθεν άρθρα θέλει εξετάζεται και την δευτέρα θέλει δίδετε ή απόκρησις.

Το παρόν θέλει κοινοποιηθή δια να το μάθωμεν όλοι

Εκ του παλατίου τη 24 φευρουαρίου  1822 εν Βραχωρίω

Δια τον εκλαμπρότατον πρόεδρον

Γεώργιος Πραΐδης

Πάνος Γαλάνης

Χρητάκης Στάϊκος

Αναγνώστης Καραγιάννης

Αντώνιος Αναστασίου

Ιωάννης Τρικούπης

Μήτζος Φραγγούλης

Ο αρχιγραμματικός της επικρατείας

Ν. Λουριώτης

Η παρούσα δηλοποίησις είναι ίσον  απαράλακτον  από το καθολικόν

ο αρχιγραμματικός της Επικρατείας

Ν. ΛουριώτηςΔιάλυσις των αρματωλικιών της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

Θαν. Γιαννακόπουλος

 Ο Δημήτριος Λουκόπουλος  το 1931  σε δημοσίευσή του  διασώζει  την ακόλουθη την προκήρυξη της Προσωρινής Διοικήσεως της Δυτικής  Χέρσου  Ελλάδος:

Διοίκησης Προσωρινή

Προκήρυξη

Κάτοικοι της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

Η εν Βραχωρίω συγκροτηθείσα Συνέλευσις πάντων των αρχηγών  των αρμάτων  και προυχόντων της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος  δια μέσου  των ενυπογράφων  και ενσφραγίστων  πρακτικών αυτής εδιώρησεν    περί του στρατιωτικού  διατάγματος την διάλυσιν  των αρματωλικιών  και καπετανάτων  και έκαμεν εκλογήν αξιωμάτων  εις τα ακόλουθα υποκείμενα.

Ο Κύριος Γεωργάκης Νικολού εκλέχθη στρατηγός της Δυτικής Ελλάδος.

Ο Κύριος Ανδρέας Καραΐσκος  χιλίαρχος της Δ ΧΕ1

Ο Κύριος Δημήτριος Μακρής χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Αλέξιος Βλαχόπουλος χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Γεώργιο Τζόγκας χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο  Κύριος Κώστας Σαδήμας  χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Γιαννάκης Γιολδάσης χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Ιωαάννης Αραπογιάννης χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Σωτήρης Γκοτζαμάνης χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Ανδρίσος Σαφάκας χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Ανδρέας Ζαγκανάς χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Γιαννάκης Ράγκος χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Γεώργιος Καραϊσκάκης χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Θεωδωράκης Γρίβας χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Χρίστος Παλάσκας χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Ανδρέας Γριβόπουλος Χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Γιωργάκης Βαλτινός χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Σωτήρης Γιώτης  Χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ο Κύριος Κώστας Χορμόβας χιλίαρχος τα ΔΧΕ

Ως αρχηγούς λοιπόν των τοιούτων εντίμων αξιωμάτων  πρέπει να τα εγνωρίσθη καθένας και οι στρατευμένοι  χρεωστούν  να προσφέρωσι την προσήκουσαν υποταγήν,

Εκ του δημοσίου Παλατίου  κατά την 22 Φεβρουαρίου 1822 εν Βραχωρίω

Κατά την επιταγήν τα Γερουσίας

Ο Αρχιγραμματεύς

Ν. Λουριώτης  ΤΣ

1 ΔΧΕ= Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

 ***

Έως 15 Δεκεμβρίου 1823 είχαν φθάσει οι περιμενόμενοι ιδού οι οποίοι ήσαν όλοι, αρχίζοντες κατ επαρχίαν.

Ρουμελιώτες:

Γρηγόρης Λιακατάς Κλινοβού

Νικόλαος Στουρνάρης Ασπροποτάμου

Ανδρέας Ισκου  Βάλτου

Γεώργιος Τζιόγκας  Βονίτσης και Ξηρομέρου

Δημήτριος Μακρής Ζυγού

Αλεξάκης Βλαχόπουλος  Βλοχού, φιλονικούμενος

Χρ.  Στάικος Κ. Σαδήμας Αποκόρου , Φιλονικούμενον

Χρίστος Μακρακάκος

Γ. Καραισκάκης Αγράφων φιλονικούμενα

Ιω. Ράγκος δεν ήλθεν

Γ.Πεσλής δεν ήλθεν  Σοβολάκου

Σπ. Λάμπρου Πολιτοχωρίων

Γιαννάκης Γιολδάσης Καρπενήσι και  μέρους Κραβάρεως Α

Ανδρίτσος Σιαφάκας Κραβάρεως

Μήτσος Κοντογιάννης  Πατρατζικίου

Δήμος Σκαλτσάς Λιδορικίου

 Ούτοι  όλοι είχαν επαρχίας αρματωλικάς  και ενέμοντο τα δίκαια άλλοι παλαιόθεν αλλά και νεότεροι

ΜΝΗΜΕΣ:

 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές