Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Ιστορικά:

Το Αγρίνιο η πρώτη πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας


 

 

 

Στο ανωτέρω, αποσπασματικά καταχωρούμενο, αντίγραφο του με αριθμό 12 της 6ης Απριλίου 1833 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) δημοσιεύεται το διάταγμα "περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του". Με το διάταγμα αυτό η τότε Κυβέρνηση των Βαυαρών υπό τον Βασιλέα  Όθωνα διαίρεσε το Βασίλειο της Ελλάδος σε 10 Νομούς και 42 επαρχίες. Στο άρθρο 8 του διατάγματος αναφέρεται ο Νομός "Ακαρνανίας και Αιτωλίας". Αφού αναφέρονται τα όριά του και οι περιλαμβανόμενες σαυτόν εκτάσεις, καταχωρούνται οι πέντε (5) επαρχίες, στις οποίες αυτός διαιρείτο, και οι πρωτεύσες κάθε επαρχίας. Πρόκειται κατά σειράν για τις εξής επαρχίες:

  • 1.- Επαρχία Ακαρνανίας με πρωτεύουσα τον Δραγαμέστον (Αστακόν)

  • 2.- Επαρχία Μεσολογγίου με πρωτεύουσα το Μεσολόγγι

  • 3.- Επαρχία Ναυπακτίας με πρωτεύσα την Ναύπακτο

  • 4.- Επαρχία Αγρινίου με πρωτεύουσα το Βραχώριον (Αγρίνιον)

  • 5.- Επαρχία Καλλιδρόμης με πρωτεύουσα το Καρπενήσι (Καλλιδρόμη)

Στο τέλος καθορίζεται, ως Μητρόπολη (πρωτεύουσα) του Νομού,  το Βραχώρι (Αγρίνιο)

 

--------------------------------------

Σημείωση: Τα  Φ.Ε.Κ. της εποχής εκείνης συτάσσονταν στην Ελληνική και την Γερμανική γλώσσα, όπως φαίνεται άπό το καταχωρούμενο αντίγραφο.